89
با وجود طی بیش از یک دهه از نصب و تردد خودرو های گازسوز بازرسی ادواری خودروهای گاز سوز با وجود معرفی متولیانی در این زمینه هنوز سروسامان نیافته است. بر این اساس وزارت کشور، وزارت نفت، مرکز معاینه فنی و در نهایت شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران در دوره‌های مختلف به‌عنوان متولی بازرسی ادواری معرفی شدند، حال آنکه خودروهای دو‌گانه‌سوزی که ۱۰ سال از عمر مفید مخازن آنها گذشته بدون اینکه تستی بر مخازن آنها صورت گیرد همچنان در خیابان‌های شلوغ شهر در حال تردد هستند.
خودروهاي گاز سوزCNG بايد توسط سازمان بازرسي كننده واجد شرايط دريـك دوره زماني حداكثر ۱۲ ماهه و به صورت چشمي مورد بازرسي قرار گيرند .البته بسته به شرايط كشور و بـا تائيد مرجع قانوني،انجام بازرسي هاي چشمي مكرر نيز مي تواند مورد نياز باشد .

58
سيستم ذخيره سوخت خودروهاي گاز سوزCNG بايد توسط سازمان بازرسي كننده واجد شرايط دريك دوره زماني حداكثر ۳۶ ماهه و به صورت چشمي مورد بازرسي قرار گيرد.البته بسته به شرايط كشور و با تائيد مرجع قانوني،انجام بازرسي هاي چشمي مكرر نيز مي تواند مـورد نيـاز باشـد.
بازرسی ادواری خودروهای گازسوز(CNG) شامل بازرسی مخزن ذخیره، شیرمخزن،PRD، لوله و اتصالات مربوطه براساس استاندارد ملی ۹۴۲۶و۹۷۴۷ وارائه گزارشات مربوطه به مراجع ذیربط می باشد.
شرکت بازرسی فرآیند میزان ایرانیان (فرما)در سال ۱۳۸۹ با جذب و بهره گیری از توان کارشناسان متخصص و مجرب خود موفق به اخذ گواهینامه های مرتبط با بازرسی های خودرویی بر اساس استاندارد ملی ۹۷۴۷، ۹۴۲۶ شد.

123

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال