خدمات مشاوره و مدیریتی

خدمات مشاوره و مدیریتی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع جوشکاری بر اساس ISO3834 استقرار سیستم مدیریت کیفیت پروژه بر اساس استانداردهای ISO21500 و ISO10006 استقرار سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس (IT) ISO20000:2011) استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013 استقرار مدیریت تداوم کسب و کار ISO22301:2012 و BS25999:2007 استقرار سیستم مدیریت کیفیت ویژه…

جزئیات